Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní společnosti Manahau.cz s.r.o.

se sídlem Čermná 222, 543 77

identifikační číslo: 06395856

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40189

tel: 774 687 150, 604 148 103

e-mail: info@prodavamesrdcem.cz

pro online katalog umístěný na internetové adrese www.prodavamesrdcem.cz1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Vymezení pojmů

prodávající - obchodní společnost Manahau.cz s.r.o.,  se sídlem Čermná 222, 543 77, identifikační číslo: 063 95 856, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40189, provozovatel online portálu www.prodavamesrdcem.cz

kupující - podnikající fyzická osoba či právnická osoba, kupující u prodávajícího online služby: členský zápis v online katalogu www.prodavamesrdcem.cz

uživatel - fyzická osoba, návštěvník online katalogu prodavamesrdcem.cz 

katalog - online katalog e-shopů a poskytovatelů služeb provozovaný na adrese www.prodavamesrdcem.cz 

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace uživatele provedené na webové stránce může uživatel hodnotit jednotlivé e-shopy a poskytovatele služeb v katalogu, přistupovat do svého uživatelského rozhraní. 

2.2.      Při registraci na webové stránce  je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá.

2.6.      Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškeré informace o členství v katalogu jsou dostupné na stránce "Pro e-shopy", a to včetně uvedení cen jednotlivých druhů členství. 

3.2.      Ceny členství jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o zvolené variantě služby a fakturační údaje kupujícího.

3.4. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávkovém formuláři (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Po přijetí objednávkového formuláře prodávající vystaví kupujícímu fakturu a zašle mu ji spolu s dalšími pokyny pro vyplnění profilu kupujícího v katalogu. 

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávkového formuláře (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2801281403/2010 vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu slubžby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3.      Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po obdržení objednávkového formuláře a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


5. KATALOG

5.1.      Katalogem se rozumí online katalog e-shopů a poskytovatelů služeb, které se v katalogu prezentují.

5.2.  Objednat členství v katalogu může každá OSVČ, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, pokud:

  • provozuje internetové stránky, na kterých si zákazníci mohou objednat zboží či službu v rámci standardizovaného objednávkového procesu
  • mají přidělené IČ a na jejich webu jsou umístěny obchodní podmínky. kontaktní informace
  • zaměstnává max 6 osob
  • vyplní profil v katalogu dle předepsané struktury
  • umístí informaci o prezentaci v katalogu a odkaz na svých www stránkách. 

5.3. Prodávající se zavazuje, že po dobu členství v katalogu se bude věnovat propagaci katalogu napříč sociálními sítěmi, vyhledávači a dalšími médii a bude realizovat další marketingové aktivity s cílem podpořit růst kupujících a zvýšit návštěvnost jejich www stránek, bude měsíčně vyhodnocovat a kupujícím poskytovat informace o návštěvnosti katalogu. 

5.4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího bez udání důvodů. 


6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6.2..      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.3.      Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.4.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete v dokumentu Ochrana osobních údajů.8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2.     Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

8.3.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.5.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Čermná 222, 543 77, adresa elektronické pošty info@prodavamesrdcem.cz telefon 774 687 150, 604 148 103.

 

V Čermné dne 7.2.2022

Nakoukněte do světa drobného českého podnikání a těch, kteří prodávají srdcem.
Zajímavosti, akce, informace, bonusy. To vše pro vás 1 x měsíčně ve vaší e-mailové schránce.

Kontakty
Ing. Tamara Kuchařová
Jsem na příjmu. Když nemohu, zavolám zpět.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz